Regulamin

Regulamin biblioteki
CLVIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice w czasie choroby ucznia.
 2. Biblioteka udostępnia zbiory od początku września do pierwszej połowy czerwca.
 3. Uczniowie wypożyczający książki, winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia.
 4. Przy pierwszym wypożyczeniu użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
 5. Lektury podaje nauczyciel.
 6. Użytkownicy biblioteki mają wolny dostęp do półek.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy, w tym – tylko jedną lekturę.
 8. Okres wypożyczenia książki (z wyjątkiem podręczników) nie może przekraczać dwóch tygodni.
 9. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu.
 10. Biblioteka wypożycza podręczniki szkolne na zasadach określonych w osobnym regulaminie.
 11. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 12. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 13. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.
 14. Za opóźnienia w zwrocie dokumentu, czytelnik płaci 1 (słownie: jeden) grosz za dzień zwłoki.
 15. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.
 16. Nauczyciel-bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze odpowiedniej literatury.
 17. Wypożyczone materiały należy chronić przed zgubieniem lub zniszczeniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 18. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi zgłosić ten fakt bibliotekarzowi i po uzgodnieniu z nim odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza książkę.
 19. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki do corocznie podawanego terminu w czerwcu.
 20. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 21. Na terenie biblioteki obowiązuje cisza oraz zakaz picia i jedzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz